"nimeni nu e mai presus de lege"

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
- SECŢIILE UNITE -
DECIZIA Nr. 16
din 18 februarie 2008
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 837 din 12/12/2008
Dosar nr. 72/2007
Sub preşedinţia domnului profesor univ. dr. Nicolae Popa, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,

Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în conformitate cu dispoziţiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-au întrunit pentru a examina recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) pct. II şi ale art. 94 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, modificată şi completată, raportate la dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la posibilitatea consilierilor locali de a cumula pensia de invaliditate de gradul II cu indemnizaţia corespunzătoare funcţiei elective.

Secţiile Unite au fost constituite cu respectarea dispoziţiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenţi 87 de judecători din totalul de 114 aflaţi în funcţie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost reprezentat de procurorul Antoaneta Florea.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a susţinut recursul în interesul legii, solicitând admiterea acestuia şi pronunţarea unei decizii în sensul de a se stabili că persoanele care ocupă funcţii de consilier local pot cumula indemnizaţia de şedinţă cu pensia de invaliditate de gradul II.

SECŢIILE UNITE, deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

În practica instanţelor judecătoreşti s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) pct. II şi ale art. 94 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, modificată şi completată, raportate la dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, modificată şi completată, referitoare la posibilitatea consilierilor locali de a cumula pensia de invaliditate de gradul II cu indemnizaţia corespunzătoare funcţiei elective.

Astfel, unele instanţe au considerat că aleşii locali nu pot cumula pensia de invaliditate de gradul II cu indemnizaţia corespunzătoare funcţiei elective şi au respins acţiunile formulate, menţinând deciziile de încetare, respectiv de suspendare a plăţii pensiei de invaliditate emise de casele teritoriale de pensii.

S-a motivat că, potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 19/2000, dreptul la asigurări sociale este garantat de stat şi se exercită în condiţiile prezentei legi, prin sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

S-a mai relevat că art. 36 din Legea nr. 393/2004 prevede posibilitatea cumulării pensiei cu celelalte drepturi cuvenite aleşilor locali, dar tot în condiţiile Legii nr. 19/2000, şi că potrivit dispoziţiilor art. 94 alin. (1) lit. a)-d) din această lege rezultă că pensia de invaliditate de gradul II nu poate fi cumulată cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională.

S-a mai subliniat că aleşii locali, beneficiari ai pensiei de invaliditate de gradul II, nu fac parte din categoriile expres şi limitativ prevăzute de art. 94 alin. (1) lit. a)-d) din Legea nr. 19/2000, astfel încât aceştia nu pot cumula pensia cu alte venituri.

Alte instanţe, dimpotrivă, s-au pronunţat în sensul că şi consilierii locali, beneficiari ai pensiei de invaliditate de gradul II, pot cumula această pensie cu indemnizaţia prevăzută de art. 34 din Legea nr. 393/2004.

În motivarea acestei soluţii s-a relevat că exercitarea de către consilierii locali a atribuţiilor ce le revin în această calitate nu reprezintă o activitate profesională, în sensul prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, deoarece nu constă în prestarea unei munci cu regim continuu într-o anumită profesie sau meserie.

Aceste din urmă instanţe au interpretat şi aplicat corect dispoziţiile legii.

Potrivit dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, modificată şi completată: "Drepturile băneşti cuvenite aleşilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia şi cu alte venituri, în condiţiile legii."

În privinţa drepturilor de pensie, actul normativ-cadru îl reprezintă Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, modificată şi completată, care în art. 94 alin. (1) prevede că: "Pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională, indiferent de nivelul veniturilor respective:

a) copiii urmaşi orfani de ambii părinţi, pe perioada şcolarizării, până la vârstele prevăzute la art. 66 lit. a) şi b);
b) nevăzătorii;
c) pensionarii pentru limită de vârstă;
d) pensionarii de invaliditate de gradul III."

Pe de altă parte, în art. 5 alin. (1) pct. II din acelaşi act normativ se prevede că: "(1) În sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii: [...] II. persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la pct. I", adică persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă şi funcţionarii publici.

Coroborarea acestor dispoziţii legale nu poate justifica excluderea automată de la beneficiul cumulului pensiei de invaliditate de gradul II cu indemnizaţia corespunzătoare funcţiei elective a consilierilor locali, câtă vreme aceste indemnizaţii nu reprezintă venituri realizate dintr-o activitate profesională.

În privinţa pensiei de invaliditate de orice grad, condiţiile de acordare sunt reglementate de dispoziţiile art. 53-64 din Legea nr. 19/2000, modificată şi completată.

Cauzele de încetare, respectiv de suspendare a plăţii pensiei, precum şi situaţiile în care pensia poate fi cumulată cu alte venituri sunt expres şi limitativ prevăzute în actul normativ menţionat.

Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000: "Plata pensiei încetează începând cu luna următoare celei în care: [...] b) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată pensia;", împrejurare care, în ceea ce priveşte pensia de invaliditate, este prevăzută în art. 62 alin. (2) lit. c) din acelaşi act normativ, conform căruia încetarea calităţii de pensionar de invaliditate se dispune ca urmare a redobândirii capacităţii de muncă, stabilită în urma revizuirii medicale periodice de către medicul specializat în expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă din cadrul casei teritoriale de pensii.

Totodată, potrivit dispoziţiilor art. 92 alin. (1) lit. c) coroborat cu art. 62 alin. (4) din Legea nr. 19/2000, plata pensiei de invaliditate se suspendă începând cu luna următoare celei în care beneficiarul acestui tip de pensie nu se prezintă, din motive imputabile, la revizuirea medicală periodică.

Din interpretarea per a contrario a prevederilor art. 94 din Legea nr. 19/2000 rezultă că plata pensiei se suspendă şi în situaţia în care pensionarul are venituri realizate dintr-o activitate profesională, iar dispoziţia legală respectivă nu-i permite cumulul.

Conform art. 94 alin. (1) lit. d) cumulul este permis numai pensionarilor de invaliditate de gradul III, însă activitatea desfăşurată de consilierii locali nu este o activitate profesională în sensul acestei dispoziţii legale.

Activitatea consilierului local nu se desfăşoară în urma încheierii unui contract de muncă, a unui contract civil sau a unui contract de drept public.

Între consiliul local şi consilier nu există raporturi specifice celor dintre un angajator şi salariat sau dintre o instituţie şi funcţionarul public, activitatea alesului local realizându-se în baza unui mandat rezultat din alegeri.

Pe de altă parte, natura juridică a indemnizaţiei de şedinţă, la care au dreptul consilierii locali pentru participarea la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate, potrivit art. 34 din Legea nr. 393/2004, nu justifică încadrarea ei într-o remuneraţie sau alt venit cu caracter permanent susceptibil a se constitui în cumul împreună cu pensia de invaliditate de gradul II.

În această privinţă este de observat că indemnizaţia de şedinţă la care au dreptul consilierii locali, conform dispoziţiilor din textul de lege menţionat, nu este decât o remuneraţie ocazională şi nepermanentă şi care prin cuantumul ei nu poate să fie asemănătoare sumelor de bani asimilabile unui venit, având o semnificaţie de natură a determina suspendarea plăţii pensiei sau cumulul acesteia.

Această indemnizaţie de care beneficiază consilierii locali este corespunzătoare numărului de şedinţe la care au participat şi nu poate fi asimilată cu un venit constant şi permanent de natura indemnizaţiilor şi salariilor pe care le primesc demnitarii, funcţionarii publici, angajaţii etc.

Prin urmare, calitatea de consilier local nu poate fi asimilată cu o activitate profesională, după cum nici indemnizaţia aferentă acestei calităţi nu poate fi asimilată cu veniturile realizate dintr-o astfel de activitate.

În aceste condiţii, consilierii locali pot cumula pensia de invaliditate de gradul II cu indemnizaţia la care au dreptul pe durata îndeplinirii funcţiei elective.

În consecinţă, în temeiul dispoziţiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, şi ale art. 329 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură civilă, urmează a se admite recursul în interesul legii şi a se stabili că dispoziţiile art. 5 alin. (1) pct. II, art. 94 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, modificată şi completată, se interpretează în sensul că persoanele alese în funcţie de consilieri locali pot cumula pensia de invaliditate de gradul II cu indemnizaţia corespunzătoare funcţiei elective.

PENTRU ACESTE MOTIVE În numele legii D E C I D:

Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Dispoziţiile art. 5 alin. (1) pct. II, art. 94 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, modificată şi completată, se interpretează în sensul că:

Persoanele alese în funcţii de consilieri locali pot cumula pensia de invaliditate de gradul II cu indemnizaţia corespunzătoare funcţiei elective.

Obligatorie, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 18 februarie 2008.

PREŞEDINTELE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE,
prov. univ. dr. NICOLAE POPA
Prim-magistrat-asistent,
Victoria Maftei

FacebookMySpaceTwitter

Contact RapidVa multumesc pentru increderea acordata.