DECIZIE Nr. 7 din 21 ianuarie 2008
EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 691 din 10 octombrie 2008
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
- SECŢIILE UNITE -
DECIZIA Nr. 7
din 21 ianuarie 2008
Dosar nr. 64/2007
Sub preşedinţia domnului profesor univ. dr. Nicolae Popa, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,

Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în conformitate cu dispoziţiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-au întrunit pentru a examina recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în legătură cu interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 17 alin. (1) lit. c) şi ale art. 18 alin. (3) teza finală din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, referitor la condiţiile necesare pentru dobândirea reprezentativităţii de către organizaţiile sindicale constituite la nivel de unitate.

Secţiile Unite au fost constituite cu respectarea dispoziţiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenţi 88 de judecători din totalul de 114 aflaţi în funcţie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost reprezentat de procurorul Antoaneta Florea.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a susţinut recursul în interesul legii, solicitând admiterea acestuia şi pronunţarea unei decizii în sensul că organizaţiile sindicale din unitate sunt reprezentative dacă îndeplinesc în mod alternativ fie condiţiile prevăzute de art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 130/1996, republicată, respectiv să aibă statut legal de organizaţie sindicală şi numărul de membri să reprezinte cel puţin 1/3 din numărul salariaţilor unităţii, fie condiţia prevăzută de art. 18 alin. (3) teza finală din acelaşi act normativ, în sensul de a fi afiliate la o organizaţie sindicală reprezentativă.

SECŢIILE UNITE, deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

Instanţele judecătoreşti nu au un punct de vedere unitar în legătură cu aplicarea art. 17 alin. (1) lit. c) şi a art. 18 alin. (3) teza finală din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, referitor la condiţiile necesare pentru dobândirea reprezentativităţii de către organizaţiile sindicale constituite la nivel de unitate.

Astfel, unele instanţe au considerat că organizaţiile sindicale constituite la nivel de unitate sunt reprezentative numai atunci când întrunesc cumulativ condiţiile stabilite de art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 130/1996 şi de art. 18 alin. (3) din aceeaşi lege.

În motivarea acestui punct de vedere s-a arătat că, în raport cu dispoziţiile textelor de lege menţionate, se cere ca organizaţiile sindicale constituite la nivel de unitate să aibă un statut legal de organizaţii sindicale, numărul de membri ai sindicatului să reprezinte cel puţin 1/3 din numărul salariaţilor unităţii şi să fie afiliate la o organizaţie sindicală reprezentativă.

S-a relevat că această soluţie este impusă de interpretarea literală a dispoziţiilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 130/1996, republicată, deoarece sintagma "precum şi", conţinută în acest text, stabileşte un raport copulativ, indicând în frază o enumerare, iar nu o alternanţă.

Alte instanţe, dimpotrivă, au apreciat ca fiind necesară şi suficientă pentru dobândirea reprezentativităţii unei organizaţii sindicale constituite la nivel de unitate îndeplinirea fie a condiţiilor prevăzute de art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 130/1996, republicată, fie a celor cuprinse în art. 18 alin. (3) din acelaşi act normativ.

Aceste din urmă instanţe au interpretat şi aplicat corect dispoziţiile legii.

Potrivit art. 236 alin. 1 din Codul muncii, art. 1 alin. (1) şi art. 14 din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, contractul de muncă se încheie între angajator sau organizaţia patronală, pe de o parte, şi salariaţi, reprezentaţi prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege.

Pe de altă parte, prin art. 17 alin. (1) din Legea nr. 130/1996, republicată, la negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate salariaţii sunt reprezentaţi de către organizaţiile sindicale legal constituite şi reprezentative.

Prin urmare, în raport de aceste prevederi, pentru ca o organizaţie sindicală să fie reprezentativă la nivelul unităţii, potrivit art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 130/1996, republicată, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

- să aibă statut legal de organizaţie sindicală; iar

- numărul membrilor săi să reprezinte cel puţin 1/3 din numărul salariaţilor.

În urma modificărilor aduse prin Legea nr. 143/1997, la art. 18 din Legea nr. 130/1996 a fost introdus un nou alineat, respectiv alin. (3), în care se prevede că "organizaţiile sindicale din unitate sunt reprezentative, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 17 alin. (1) lit. c), precum şi dacă sunt afiliate la o organizaţie sindicală reprezentativă".

Analiza raţională logico-gramaticală şi sistematică a textului impune concluzia că sintagma "precum şi" nu poate avea decât înţelesul de condiţie alternativă şi nicidecum de îndeplinire a unei condiţii cumulative cu primele două, prevăzute de art. 17 alin. (1) lit. c) din lege.

Or, este de observat că, în cazul în care o organizaţie sindicală din unitate îşi susţine reprezentativitatea prin afilierea la o organizaţie sindicală reprezentativă, rezultă per a contrario că aceasta nu îndeplineşte una din cele două condiţii necesare prevăzute de art. 17 alin. (1) lit. c) din lege, în sensul că "numărul membrilor sindicatului reprezintă cel puţin 1/3 din numărul salariaţilor unităţii", condiţie necesară spre a obţine reprezentativitatea prin hotărâre judecătorească.

De altfel, dacă legiuitorul ar fi dorit ca această ultimă condiţie să fie îndeplinită cumulativ cu primele două nu ar fi inclus în text conjuncţia "precum şi", ci ar fi folosit doar conjuncţia copulativă "şi".

Pe de altă parte, în cazul în care s-ar considera că această ultimă condiţie trebuie îndeplinită cumulativ cu primele două, s-ar ajunge la situaţia în care o organizaţie sindicală, chiar dacă ar cuprinde în rândurile ei toţi salariaţii acelei unităţi sau majoritatea lor, să nu fie totuşi reprezentativă la nivelul acelei unităţi dacă nu este şi afiliată la o federaţie sau confederaţie reprezentativă, ceea ce ar fi inadmisibil.

Este adevărat că pentru dobândirea reprezentativităţii organizaţiile sindicale trebuie să respecte prevederile legale, dar această condiţie nu poate fi interpretată decât fie în sensul de a avea statut legal de organizaţie sindicală şi numărul membrilor acesteia să reprezinte cel puţin 1/3 din numărul salariaţilor din unitate, cu constatarea îndeplinirii acestor condiţii prin hotărâre judecătorească, fie în sensul de a fi afiliată la o organizaţie sindicală reprezentativă.

De altfel, legiuitorul nu putea recurge la soluţia acordării reprezentativităţii sindicatului constituit la nivel de unitate când acesta este afiliat la o organizaţie sindicală reprezentativă, chiar dacă nu întruneşte numărul de salariaţi stabilit de art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 130/1996, decât pentru a se asigura participarea unui interlocutor valabil la negocierile colective cu angajatorul.

Soluţia legislativă adoptată în acest sens decurge din instituirea transferului de reprezentativitate, statuată prin art. 18 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 130/1996, republicată, în sensul că salariaţii pot fi reprezentaţi la negocierea şi încheierea contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sau la nivelul grupurilor de unităţi şi de organizaţii sindicale de tip federativ, care nu îndeplinesc criteriile de reprezentativitate la nivel naţional, iar organizaţiile sindicale reprezentative la nivelul ramurilor de activitate sunt reprezentative şi la nivelul grupurilor de unităţi în care au organizaţii sindicale proprii.

Aşa fiind, organizaţiile sindicale constituite la nivel de unitate devin reprezentative şi pot participa la negocierea contractului colectiv de muncă atât în cazul în care îndeplinesc condiţiile de reprezentativitate expres prevăzute de lege [art. 17 alin. (1) lit. c)], cât şi în situaţia în care sunt doar afiliate la o organizaţie sindicală reprezentativă.

De altfel, această soluţie a fost adoptată şi de Curtea Constituţională a României, care, în jurisprudenţa sa în materie (Decizia nr. 68/2000), a statuat că "legiuitorul a prevăzut posibilitatea ca sindicatele din unităţi să dobândească reprezentativitatea şi prin afilierea la o organizaţie sindicală reprezentativă".

În consecinţă, în temeiul dispoziţiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, precum şi ale art. 329 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură civilă, urmează a se admite recursul în interesul legii şi a se stabili că organizaţiile sindicale din unitate sunt reprezentative dacă îndeplinesc în mod alternativ fie condiţiile prevăzute de art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 130/1996, republicată, fie condiţia prevăzută de art. 18 alin. (3) teza finală din lege, în sensul de a fi afiliate la o organizaţie sindicală reprezentativă.

PENTRU ACESTE MOTIVE În numele legii DECID:

Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi stabilesc că:

Organizaţiile sindicale din unitate sunt reprezentative dacă îndeplinesc în mod alternativ fie condiţiile prevăzute de art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, respectiv să aibă statut legal de organizaţie sindicală şi numărul de membri ai sindicatului să reprezinte cel puţin 1/3 din numărul salariaţilor unităţii, fie condiţia prevăzută de art. 18 alin. (3) teza finală din lege, în sensul de a fi afiliate la o organizaţie sindicală reprezentativă.

Obligatorie, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 21 ianuarie 2008.

PREŞEDINTELE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE,
prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Prim-magistrat-asistent,
Victoria Maftei